Biuro Porad Prawnych
Oskar Zacharski

ul. Żwirki i Wigury 33/43
26-600 Radom

NIP: 7962987711

600 784 526

o.zacharski@bppz.pl

Szkolenie RODO

Szkolenia RODO przeznaczone są zarówno dla administratorów danych (zarządów spółek, właścicieli działalności gospodarczych), jak i ich pracowników oraz inspektorów ochrony danych. Każde szkolenie RODO jest dopasowane do profilu uczestników oraz ich roli w organizacji oraz poparte licznymi przykładami z wieloletniej praktyki obsługi biznesu.

Szkolenie RODO – dodatkowe informacje

Dlaczego szkolenie z zakresu RODO jest ważne dla mojej organizacji?

Podobno najsłabszym elementem każdego systemu jest człowiek. Szkolenie z RODO jest kluczowe, ponieważ pomaga zrozumieć i wdrożyć wymagania regulacyjne, minimalizując ryzyko naruszeń. Szkolenie buduje świadomość zarówno zarządu jak i pracowników na zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych i pokazuje jak w praktyczny sposób obchodzić się z danymi.

Kto w mojej organizacji powinien uczestniczyć w szkoleniu?

Szkolenie powinno obejmować wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z danymi osobowymi. Odbiorcami szkolenia będzie więc zarówno zarząd, jak i pracownicy wszystkich działów w organizacji (np. HR, księgowość, operacje, pracownicy magazynów, marketingu czy centrum obsługi klienta).

Jak często należy przeprowadzać szkolenia RODO w firmie?

Szkolenia RODO powinny być regularnie aktualizowane, zwłaszcza gdy zachodzą zmiany w przepisach lub organizacyjnych procedurach przetwarzania danych osobowych. Zaleca się przeprowadzanie szkoleń co najmniej raz w roku.

Jakie tematy są omawiane podczas szkolenia RODO?

Szkolenie RODO jest kluczowym elementem zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Podczas szkoleń RODO poruszane są różnorodne tematy, mające na celu edukację zarówno pracowników, zarządu jak i wszystkich osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych.


Główne zagadnienia omawiane podczas szkolenia RODO:

 • wprowadzenie do RODO – podstawowe informacje takie jak historia i cel wprowadzenia RODO, omówienie głównych założeń i przepisów; zakres stosowania RODO, czyli kto i jakie dane są objęte przepisami RODO;
 • zasady przetwarzania danych osobowych – zrozumienie zasad takich jak legalność, uczciwość, przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizacja danych, dokładność, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność. Omówienie praw osób, których dane dotyczą, w tym prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i sprzeciwu;
 • obowiązki podmiotów przetwarzających dane – rejestrowanie czynności przetwarzania (jak i dlaczego należy prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych).  Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) (w jakich przypadkach i w jaki sposób przeprowadzać ocenę);
 • zgoda na przetwarzanie danych – jakie elementy musi zawierać zgoda i jak powinna być wyrażona, aby była zgodna z RODO oraz konsekwencje wycofania zgody;
 • incydenty i naruszenia ochrony danych – jak odróżnić incydenty od naruszeń, procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych, notyfikacja naruszeń i współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych
 • Inspektor ochrony danych – wymagania na stanowisko IOD, obowiązki i odpowiedzialność oraz rola inspektora w organizacji;
 • przekazywanie danych poza EOG – zasady i warunki transferu danych (regulacje dotyczące przesyłania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy);
 • przypadki studialne i praktyczne przykłady (analiza rzeczywistych przypadków naruszeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony danych).

Szkolenie RODO jest kompleksowym procesem edukacyjnym, który obejmuje szeroki zakres tematów od podstawowych zasad RODO po konkretne procedury i przypadki. Celem szkolenia jest nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale również praktyczne przygotowanie uczestników do stosowania przepisów RODO w codziennej pracy. Regularne szkolenia i aktualizacje wiedzy są kluczowe w utrzymaniu zgodności z dynamicznie zmieniającymi się przepisami i najlepszymi praktykami w ochronie danych osobowych.

Jak długo trwa szkolenie RODO i jaka jest jego forma?

Szkolenie RODO jest niezbędne, by zrozumieć i poprawnie stosować przepisy o ochronie danych osobowych. Czas trwania i forma szkolenia mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak specyfika organizacji, poziom wiedzy uczestników oraz zakres tematyczny.


Czas trwania szkolenia RODO


Standardowe szkolenia

Podstawowe szkolenia RODO mogą trwać od godziny do jednego dnia roboczego. Są one zazwyczaj nakierowane na zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami RODO.

Bardziej zaawansowane szkolenia RODO mogą trwać nawet kilka dni, szczególnie gdy obejmują praktyczne warsztaty, studium przypadków lub szczegółowe analizy prawne.


Szkolenia modułowe

Dla organizacji, które wolą bardziej elastyczne podejście, szkolenia mogą być podzielone na kilka krótszych sesji rozłożonych na określony okres.


Forma szkolenia RODO


Szkolenia stacjonarne

Tradycyjne szkolenia prowadzone w siedzibie firmy klienta, które umożliwiają bezpośrednią interakcję z prowadzącym szkolenie. Inną formą są warsztaty grupowe, czyli sesje praktyczne, gdzie uczestnicy mogą brać udział w dyskusjach i ćwiczeniach.


Szkolenia online

Webinary, czyli szkolenia prowadzone zdalnie za pomocą narzędzi do wideokonferencji, co umożliwia uczestnictwo bez względu na lokalizację. E-learning, czyli modułowe szkolenia online, które uczestnicy mogą przechodzić we własnym tempie.


Mieszane

Kombinacja szkoleń stacjonarnych i online, co umożliwia elastyczność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb uczestników.


Szkolenia dedykowane

Szkolenia dostosowane do organizacji, czyli szkolenia tworzone na zamówienie, które są dostosowane do specyfiki i potrzeb konkretnej organizacji.


Długość i forma szkolenia RODO zależy od wielu czynników, w tym od potrzeb i preferencji organizacji oraz od zakresu materiału szkoleniowego. Ważne jest, aby szkolenie było dostosowane do poziomu wiedzy uczestników i specyfiki branży, w której działają. Różnorodność formatów szkoleniowych – od stacjonarnych po online – pozwala na elastyczne podejście do edukacji w zakresie RODO, co jest kluczowe w zapewnieniu skutecznej ochrony danych osobowych.

Jakie są korzyści z ukończenia szkolenia RODO?

Szkolenie RODO jest nie tylko wymogiem prawnym, ale przynosi także szereg korzyści dla organizacji i indywidualnych pracowników.


Korzyści dla organizacji

 • Zapewnienie zgodności z przepisami – zrozumienie i przestrzeganie RODO pomaga uniknąć wysokich kar finansowych za naruszenia przepisów o ochronie danych. Demonstruje zaangażowanie firmy w ochronę danych osobowych, co wzmacnia zaufanie klientów i partnerów biznesowych.
 • lepsze zarządzanie danymi – szkolenie RODO pomaga zrozumieć, jak efektywnie gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane osobowe, co przekłada się na lepszą organizację pracy. Ponadto,  pracownicy świadomi zasad RODO są bardziej skłonni do identyfikacji i reagowania na potencjalne zagrożenia dla danych.

Korzyści dla pracowników

 • podniesienie kompetencji zawodowych – pracownicy lepiej rozumieją swoje obowiązki i odpowiedzialność w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto, posiadanie aktualnej wiedzy na temat RODO jest atrakcyjnym atutem na rynku pracy, szczególnie w sektorach, gdzie przetwarzanie danych jest kluczowe.
 • wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego – pracownicy umiejętnie zarządzający danymi zmniejszają ryzyko wycieków i naruszeń bezpieczeństwa. Szkolenie RODO często obejmuje elementy dotyczące nowych technologii i  cyberbezpieczeństwa, co jest istotne w dobie cyfrowej transformacji.

Ukończenie szkolenia RODO jest korzystne zarówno dla organizacji, jak i indywidualnych pracowników. Dla firm oznacza to zapewnienie zgodności z przepisami, poprawę reputacji oraz efektywniejsze zarządzanie danymi. Dla pracowników to szansa na rozwój zawodowy, podniesienie kwalifikacji i zwiększenie świadomości w zakresie ochrony danych. Szkolenie to nie tylko obowiązek, ale także inwestycja w bezpieczeństwo i profesjonalizm na każdym szczeblu organizacji.

Czy szkolenie RODO jest dostosowane do specyfiki różnych branż?

RODO ma zastosowanie do wszystkich organizacji przetwarzających dane osobowe w Unii Europejskiej. Sposoby przetwarzania danych mogą się jednak znacząco różnić w zależności od branży, co rodzi pytanie o specyfikę szkoleń RODO dla różnych sektorów rynku.


Dostosowanie szkoleń RODO do branż

 • uniwersalne zasady RODO – fundamentalne zasady RODO, takie jak prawo do dostępu, prawo do bycia zapomnianym, zasada minimalizacji danych, są uniwersalne i mają zastosowanie we wszystkich branżach.
 • specyfika branżowa – sposoby przetwarzania danych osobowych mogą się różnić w zależności od branży. Na przykład, sektor zdrowia przetwarza szczególnie wrażliwe dane, podczas gdy w branży e-commerce kluczowe mogą być dane dotyczące zachowań zakupowych. Szkolenia mogą zawierać przykłady i ukazywać ryzyka, które są bezpośrednio związane z daną branżą lub sektorem.
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne – duże organizacje często opracowują własne programy szkoleniowe RODO, które są ściśle dostosowane do ich działalności i procedur wewnętrznych. Dostawcy szkoleń RODO mogą oferować kursy specjalnie zaprojektowane dla konkretnych branż, takich jak finanse, ochrona zdrowia, edukacja czy technologie informacyjne.
 • aktualizacja szkoleń – szkolenia RODO są aktualizowane w odpowiedzi na zmieniające się przepisy i nowe wyzwania w ochronie danych, co jest szczególnie ważne w szybko rozwijających się branżach takich jak e-commerce.

Szkolenia RODO są zaprojektowane tak, aby spełniać ogólne wymogi Rozporządzenia, ale często są dostosowywane do specyficznych wymagań i wyzwań poszczególnych branż. Takie dostosowanie jest kluczowe dla skuteczności szkolenia, ponieważ pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć, jak RODO wpływa na ich codzienną pracę i obowiązki. Dla organizacji, zwłaszcza tych działających w sektorach o wysokim ryzyku naruszeń danych osobowych, takie spersonalizowane podejście do szkolenia RODO jest nie tylko korzystne, ale często niezbędne.